Betingelser for brug af Lastbilnettet.dk

I det følgende omtales en registreret person på Lastbilnettet.dk som "bruger" og selve registreringen af en person omtales som "medlemsskab".

Vilkår for brugere af Lastbilnettet.dk.

Vilkårenes omfang
Brugere får adgang til informationer og funktioner, der er udviklet eksklusivt til brugerne.

Skadeslåsholdelse og begrænsning af ansvar
Indhold på Lastbilnettet.dk med tilhørende søsterportaler publiceres af portalen Lastbilnettets personale samt portalernes brugere. Derfor er Lastbilnettet kun ansvarlige for det indhold der publiceres af Lastbilnettet.dk tilknyttet personale. Indhold vises "som det er og som det er tilgængeligt". Der ydes ingen garantier. Hverken mundtlige, skriftlige, udtrykkelige eller underforståede garantier med henblik på nøjagtigheden eller pålideligheden af indholdet på Lastbilnettet.dk med tilhørende søsterportaler. Lastbilnettet.dk, godtgør for fejl i serviceydelser, hvor der kræves betaling, hvis fejlen skyldes uagtsomhed eller forsømmelighed fra Lastbilnettet.dk personale eller personer som portalerne er ansvarlige for. Lastbilnettet retter hurtigst muligt evt. opstående fejl eller godtgør de initialskader, der blev forårsaget af den pågældende fejl. Lastbilnettet.dk afgør efter eget skøn, hvilken af de to beføjelser, der tages i anvendelse. Beløb der udbetales som godtgørelse, vil maksimalt kunne beløbe sig til den kost pris, som er betalt for serviceydelsen.

Lastbilnettet.dk med tilhørende søsterportaler kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller forhold, der er forårsaget af bruger eller tredjepart. Herunder server nedbrud, vira eller andre skadelige elementer. Lastbilnettet.dk forbeholder sig retten til at foretage ændringer eller lukke for adgangen til portaler efter eget skøn. På alle portalerne findes links og referencer til serviceydelser, materialer og websteder fra tredjepart. Selvom vi henviser til at "besøge" disse websteder, påtager vi os intet ansvar for de serviceydelser, materiale eller links, der er oprettet eller offentliggjort på tredjepart websteder. Tilstedeværelsen af sådanne links på vores portaler betyder ikke, at vi godkender disse websteder eller står inde for de tilbudte ydelser, materiale eller de produktoplysninger, der henvises til via et sådant link.

Priser og betaling
Betaling foregår gennem brugerens konto på Lastbilnettet.dk (læs mere her). For at kunne benytte handelsportalerne, skal man købe annonceplads via dankort betaling på siden, (godkendt af PBS), som er beskyttet af 128-bit kryptering. Krypteringen sikrer, at hverken Lastbilnettet eller andre uvedkommende parter kan få adgang til dine kortoplysninger. Kun PBS kan læse dine kortoplysninger. (PBS' informationsside om betaling på internettet, www.betaling.dk, kan give dig svar på eventuelle spørgsmål. Se evt. hvordan SSL fungerer i praksis). Umiddelbart efter, at betalingen er blevet godkendt af PBS, vil dine annoncer være til rådighed på din konto.

Lastbilnettet opkræver IKKE transaktionsgebyrer ved overførsel af penge.

Betaling på Lastbilnettet.dk (dvs. overførsel af penge til brugerens konto på Lastbilnettet) kan ske med følgende betalingskort:

Dankort

Oplysning om den til enhver tid gældende pris fremgår af prislisten, samt ved oprettelse af annoncer på Lastbilnettet.dk.

Betalingsbetingelser
Ved fremsendelse af faktura er betalingsfristen 8. dage netto, gældende fra fakturaens påførte faktureringsdato. Der vil ved fremsendelse af papirfakturaer blive opkrævet et gebyr for forsendelse og håndtering af fakturaen. Gebyret er P.t 45.00 Kr. pr. tilsendte faktura. Gebyret er momsfrit. Ved for overskridelse af betalingsfristen, vil der opkrævet 2,00% i rente pr. påbegyndt md. Og der vil blive opkrævet et rykkergebyr 100,00 kr. pr. tilsendte rykkerskrivelse. Rykkergebyret er ligeledes gebyrfrit.

Fortrydelsesret
Registrerede brugere af Lastbilnettet.dk, har 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven Fortrydelsesret i forbindelse med købet af en serviceydelse, er ikke underlagt samme betingelser for opfyldelse som fortrydelsesret for køb af en håndgribelige vare. Der henvises til og praktiseres gældende efter forbrugeraftalelovens regler vedrørende køb af serviceydelser på portalen Lastbilnettet med tilhørende søsterportaler.

Dog skal Lastbilnettet med tilhørende søsterportaler anmode alle registerede bruger, som ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten om at sende meddelelse herom til Lastbilnettet.dk via e-mail, da begge parter på denne måde kan dokumentere rettidig anmeldelse. Dette er en løsning at foretrække, da vi på denne måde sikre vores brugere og deres rettigheder. Mailen skal som forbrugeraftaleloven foreskriver, være sendt til Lastbilnettet.dk indenfor 14. dage, gældende fra bestillingsdatoen og bestillingstidspunktet.

Mail vedrørende fortrydelsesret skal fremsendes til: claus@handelsportalerne.dk

Skriftlig meddelelse om brug af fortrydelsesret skal fremsendes til Lastbilnettet.dk CO/Handelsportalerne Kalkværksvej 9B, 9900 Frederikshavn, Att.: Regningservice.

Brugere af Lastbilnettet.dk frafalder retten til at benytte fortrydelsesretten, i det øjeblik brugeren tager den købte ydelse i brug. Dvs. I det øjeblik der uploades en annonce på sitet, frafalder brugerens fortrydelsesret og den købte serviceydelse betragtes som værende taget i brug. Der er Ingen fortrydelsesret I forbindelse med hverken indrykning af annoncer eller overførsel af penge til brugerens konto på Lastbilnettet.dk. Dette betyder altså, at penge, som er blevet overført til brugerens konto på Lastbilnettet.dk ikke refunderes. Se også punktet "Sletning af annoncer".

Regler vedrørende annoncering
Lastbilnettet.dk, med tilhørende søsterportaler er Danmarks ældste online brugt marked med synlige priser. Dette krav om synlige priser har vi 1. marts 2013 revurderet og vi har efterfø besluttet at prissætning i forbindelse med annoncering på Lastbilnettet.dk med tilhørende søsterportaler kan ske ved at angive en realistisk pris eller ved at anvende den i prisfeltet predefinerede tekst "Ring for pris". Lastbilnettet.dk håndhæver derfor, at alle annoncer publiceret på Lastbilnettet.dk med tilhørende søsterportaler, skal være forsynet med synlige realistiske priser eller den i prisfeltet allerede predefinerede tekst "Ring for pris". Prisen, der er angivet, skal være realistisk dvs. at annoncer prissat til F. eks 1,00 Kr. eller anden urealistisk angivet pris, vil medføre øjeblikkelig sletning af annoncen/annoncerne. Leasingannoncer/leasingtilbud skal uploades/indrykkes under leasingannoncer. Fejlagtigt placerede leasingannoncer vil uden varsel blive slettet. Gentagne overtrædelser af regelerne. Dvs. 3. Stk. fremsendte advarsler, vil medføre sletning og udelukkelse fra Lastbilnettet.dk i en periode på minimum 6 måneder til maksimum 100 år, gældende fra modtagelsen af den sidste tilsendte påtale vedrørende det pågældende regelbrudet. Udelukkelsesperiodens længde udmåles på baggrund af regelbrudets karakter og afgørelse herom træffes egenhændigt af Lastbilnettet.dk's ledelse. Afgørelser om udelukkelse samt udm&aeringling af udelukkelsesperiode kan ikke indklages eller omstødes til anden instans. Dog kan der indsendes en klage til Lastbilnettet.dk vedrørende den enkelte udelukkelsessag, hvis en bruger, mener at være udelukket på et uberettiget grundlag. Denne klage skal være Lastbilnettet.dk i hænde inden 10 hverdage fra, modtagelse af tilsendte meddelelse med den anmeldt udelukkelse. Ved sletning af annoncer, medlemskab og/ eller udelukkelse på baggrund af gentagne regelbrud, vil der ikke ydes kompensation for slettede annoncer. Kontingentet vil ej heller i forbindelse med overtrædelse af ovennævnte regler blive refunderet, kompenseret eller på anden måde godtgjort. Lastbilnettet.dk kan ikke holdes erstatningspligtige i forbindelse med udelukkelse eller sletning, der skyldes brugerens regelbrud mod Lastbilnettet.dk gældende regler.

Sletning af annoncer
Alle salgs- og købsannoncer slettes automatisk når varigheden udløber. Dette betyder, at alle annoncer fjernes pr. automatik fra Lastbilnettet.dk efter annoncens udløb, medmindre en speciel aftale er indgået mellem Lastbilnettet og annoncøren. Brugere kan til enhver tid slette en given annonce, som de har oprettet, hvis de ikke længere ønsker at have den liggende på Lastbilnettet.dk. Der ydes ingen refusion for annoncer, som slettes i disse sammenhænge.

Opsigelse
Ønsker brugeren at opsige sit medlemsskab på Lastbilnettet.dk, kan dette ske ved at kontakte Lastbilnettet og gøre opmærksom på dette. Ønsker Lastbilnettet at opsige brugerens medlemsskab på Lastbilnettet.dk, skal dette ske med en (1) måneds varsel. Opsigelse af brugerens medlemsskab fra brugerens side medfører ikke tilbagebetaling af forudbetalte ydelser (heriblandt resterende penge på brugerens konto på Lastbilnettet.dk). Opsigelse af brugerens medlemsskab fra Lastbilnettets side medfører forholdsmæssig tilbagebetaling af kundens forudbetalte ydelser, forudsat disse overstiger 250 kr. Opsigelse foretaget af Lastbilnettet som følge af brugerens misligholdelse, medfører dog ikke tilbagebetaling.

Midlertidig spærring af brugere
Lastbilnettet forbeholder sig ret til med øjeblikkelig virkning at spærre for en brugers adgang til Lastbilnettet.dk og/eller, hvis nødvendigt, fjernelse af en eller flere af brugerens aktive annoncer på Lastbilnettet.dk, hvis brugeren handler i strid med gældende dansk lov, herunder blandt andet straffelovens og ophavsretslovens bestemmelser eller hvis brugeren foretager handlinger, der strider mod god netetik. Der ydes ikke refusion for annoncer, som fjernes fra Lastbilnettet.dk i denne sammenhæng.

Overdragelse
Medlemsskaber på Lastbilnettet.dk er personlige og kan ikke overdrages.

Håndtering af personlige data
Lastbilnettet giver ikke personlige oplysninger videre til 3. part uden at brugeren giver sin accept til dette. Bemærk dog, at ved oprettelse af salgsannoncer og ikke-anonyme købsannoncer vedhæftes brugerens kontaktinformationer, som angivet under brugerens profil, herunder navn, firma, postnummer, by, land, telefonnummer, faxnummer og e-mail adresse (e-mail adressen beskyttes mod spam).

Misligholdelse
I tilfælde af annoncørens misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne abonnementsaftale kan LBN Internet gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i overensstemmelse med almindelige regler i dansk ret.

Ændring af priser og betingelser
Priser kan ændres af Lastbilnettet med et varsel på 14 dage. Betingelser for brug af Lastbilnettet kan af Lastbilnettet ændres med et varsel på 1 måned.

Ikrafttrædelse
Disse betingelser træder i kraft den 1. dec 2014.

Ophavsret

Lastbilnettet.dk er beskyttet af lov om ophavsret:

Kopiering m.v.
Artikler, fotografier, grafik og anden offentliggørelse på www.Lastbilnettet.dk stilles til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopi i elektronisk/digital form, if. ophavsretlovens § 12. Der må tages enkelte kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den enkelt anonncør.

Links
Det er ikke tilladt at etablere links til www.Lastbilnettet.dk på en sådan måde, at www.Lastbilnettet.dk fremtræder i et fremmed website's frame. Det er ikke tilladt at etablere 'dybe' links til artikler, fotografier, grafik m.v. idet der alene må linkes til forsiden på www.Lastbilnettet.dk, medmindre andet aftales.